Home     Advertentiemogelijkheden     Contact     Links

 


 2004 - 2020, ZiziX

 1/.
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ZiziX en op alle overeenkomsten tussen ZiziX en opdrachtgever.

 2/.
 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3/.
 Eventuele inkoop- en/of andere leveringsvoorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4/.
 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze  algemene voorwaarden volledig van
 kracht blijven en zullen ZiziX en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
 komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 5/.
 ZiziX heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking op de site of op een latere  datum die in de bekendmaking is vermeld.

 6/.
 Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnamen www.deworkshopgids.nl en  www.workshopgids.nl berusten bij ZiziX, voorzover deze rechten
 niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.deworkshopgids.nl / www.workshopgids.nl.

 7/.
 Gebruiker mag de inhoud van De Workshopgids slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

 8/.
 Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit www.deworkshopgids.nl / www.workshopgids.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te
 verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere
 beeldschermen te verschijnen of anderzins openbaar te maken.

 9/.
 De verwerking van de gegevens op www.deworkshopgids.nl / www.workshopgids.nl en de totstandkoming van De Workshopgids is naar beste weten en met de
 grootste zorg uitgevoerd.  ZiziX noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op De Workshopgids is
 opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld  van ZiziX c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor chade die is ontstaan als gevolg van
 onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.deworkshopgids.nl / www.workshopgids.nl aangeboden informatie.

 10/.
 Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

 11/.
 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de diensten gebruik maakt.

 12/.
 Diensten: een door ZiziX aangeboden dienst, zoals bijvoorbeeld het ontwerpen en, indien overeengekomen het onderhouden van de website van de opdrachtgever,
 het plaatsen van een advertentie of een banner op www.deworkshopgids.nl /  www.workshopgids.nl.
 Een door ZiziX ontworpen banner of logo is eigendom van ZiziX, maar kan door de opdrachtgever tegen een, door ZiziX te bepalen, vergoeding worden
 overgenomen.  Op de door Zizix ontworpen websites, banners en logo's berust copyright.

 13/.
 Alle aanbiedingen van ZiziX zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 ZiziX heeft het  recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

 14/.
 De overeenkomst met ZiziX komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever per post, telefax, telefoon, e-mail of persoonlijk een opdracht  heeft gegeven en
  ZiziX  deze heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging per e-mail. Eventuele aanvullingen  en/of wijzigingen van de opdracht dienen schriftelijk
  door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen. Voor de verwerking van aanvullingen en/of wijzigingen kunnen kosten in rekening
  worden gebracht.

 15/.
 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
 vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en kunnen tevens worden opgevraagd bij ZiziX.

 16/.
 ZiziX brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur.
 De facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. ZiziX zal na ontvangst van de betaling tot
 plaatsing van uw advertentie overgaan.

 17/.
 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is,
 over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen,
 zal opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de
 kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een
 mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en
 worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

 18/.
 ZiziX behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. ZiziX zal een dergelijke tariefherziening minstens veertien (14) dagen van tevoren op
 www.deworkshopgids.nl / www.workshopgids.nl bekend maken. Indien opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien
 (14) dagen na  bekendmaking op bovengenoemde website het recht de overeenkomst schriftelijk te beŽindigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet binnen
 genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beŽindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.


 19/.
 ZiziX is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens ZiziX
 bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat ZiziX tot uitvoering van de
 overeenkomst overgaat.

 20/.
 Opdrachtgever verstrekt aan ZiziX alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor
 ZiziX voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds die voortvloeien uit een overeenkomst voor het ontwerpen en  plaatsen van advertenties of
 banners.

 21/.
 Materiaal ten behoeve van plaatsing van advertenties of banners dient door opdrachtgever te worden aangeleverd bij ZiziX.

 22/.
 De totale aansprakelijkheid van ZiziX wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot
 maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan ZiziX verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die
 schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 23/.
 De aansprakelijkheid van ZiziX voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is
 uitgesloten.

 24/.
 ZiziX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van www.deworkshopgids.nl / www.workshopgids.nl en/of de diensten
 door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen.
 Opdrachtgever vrijwaart ZiziX voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de site heeft geplaatst.

 25/.
 Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een
 deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste dertig (30) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten
 in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

 26/.
 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed
 zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beŽindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is
 overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding
 zijn gehouden.

 27/.
 ZiziX kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
 gedeeltelijk beŽindigen indien opdrachtgever al dan niet voorlopig, sursťance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt
 aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beŽindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging  van ondernemingen.
 ZiziX zal wegens deze beŽindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 28/.
 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de
 daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ZiziX ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 Bedragen die ZiziX voor de  ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven
 met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 29/.
 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede
 verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van ZiziX.

 30/.
 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te
 beŽindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets
 verschuldigd zullen zijn.

 31/.
 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet
 ontwikkeld  ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij ZiziX of haar licentiegevers.

 32/.
 ZiziX zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door ZiziX zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of
 materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriŽle eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever ZiziX onverwijld
 schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen,
 geheel overlaat aan ZiziX.

 33/.
 ZiziX is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk
 is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door ZiziX te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat
 hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens ZiziX ontstaat.

 34/.
 De overeenkomst tussen ZiziX en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

 35/.
 De geschillen welke tussen ZiziX en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door ZiziX met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar
 aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

 36/.
 ZiziX is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.deworkshopgids.nl / www.workshopgids.nl voor de
 gebruiker.

 37/.
 ZiziX is niet verantwoordelijk voor de inhoud voor de van de op www.deworkshopgids.nl / www.workshopgids.nl vermelde organisaties, bedrijven c.q.
 opdrachtgevers.

 38/.
 ZiziX behoudt zich het recht voor deelname van een organisatie te weigeren en de tekst, die een organisatie wil laten vermelden, in overleg met de opdrachtgever
 in te korten.

 39/.
 De Workshopgids is een handelsnaam van ZiziX.
 

Algemene voorwaarden

Workshops DeWorkshopgids.nl


Home


 

DeWorkshopgids.nl - een ZiziX website

Uw workshops voor een bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, vriendenuitje, vriendinnendag, kinderfeestje of ander groepsuitje presenteren?
Onze bezoekers zoeken op DeWorkshopgids.nl leuke workshop ideeŽn voor alle gelegenheden.
De Workshopgids.nl is een zeer uitgebreide en voor de bezoekers zeer overzichtelijke informatiebron.
Wenst u een presentatie op DeWorkshopgids.nl dan willen wij u graag onze advertentiemogelijkheden voorleggen.
Een vrijblijvend advertentievoorstel zenden wij u graag toe.

Algemene voorwaarden | disclaimer

DeWorkshopgids-workshops